MINISTERUL  EDUCAȚIEI, CULTURII și CERCETĂRII

 

 

 

Cuprins

CAPITOLUL I 3

1.1.................................................................................................................................... Dispoziţii generale. 3

CAPITOLUL II 4

2.1............................................................................................................ Organizarea unităţii de învăţământ 4

2.2........................................................................ Structura anului şcolar în ciclul primar, gimnazial și liceal 4

2.3...................................................................................................... Programul de activitate și orarul școlar. 5

2.4................................................................................................................. Activitatea instructiv-educativă. 6

CAPITOLUL III 7

3.1. Conducerea activităţii liceului. Organele administrative şi consultative. Personalul didactic. 7

3.2. Consiliul Profesoral 8

3.3. Consiliul de Administraţie. 9

3.4. Personalul didactic. 9

3.4.1. Personalul didactic de predare are următoarele obligaţii 10

3.4.2. Prevederi privind asigurarea protecţiei elevilor faţă de orice formă de violenţă. 11

3.4.3. Personalului didactic de predare îi este interzis: 12

3.4.4. Drepturile personalului didactic. 12

3.4.5. Recompense cadrelor didactice. 13

3.5. Personalul auxiliar/nondidactic și tehnic (bibliotecar, asistent medical, paznic, bucătar, îngrijitor de încăperi, muncitor pentru deservirea clădirii). 13

3.6. Directorul 14

3.7. Directorul-adjunct 15

3.8. Dirigintele. 16

3.9. Comisia Metodică a diriginţilor. 16

3.10. Comisia Metodică. 17

CAPITOLUL IV. 18

4.1. Dispoziţii generale / Părinţii 18

4.2. Parteneriat educațional 18

CAPITOLUL V. 18

5.1........................................................................................................................................................ Elevii 18

5.2. Elevii au dreptul 19

5.3. Elevii au următoarele obligaţii: 19

5.3.1.      Obligaţiile elevilor în timpul orelor: 20

5.3.2.      Obligaţiile elevilor în timpul recreaţiilor: 21

5.4.................................................................................................................... Cerinţe faţă de ţinuta elevilor. 22

5.5. Elevilor li se interzice. 22

5.6. Recompensarea elevilor. 23

5.7. Sancţiunile aplicate elevilor. 23

5.8. Standarde de comportament pentru elevi în timpul programului școlar. 24

5.9. Promovarea elevilor. Admiterea elevilor la examenele de absolvire. 27

5.10. Mișcarea/transferul elevilor. 28

CAPITOLUL VI 29

6.1.......................................................................... Activitatea economico-financiară şi patrimoniul liceului 29

CAPITOLUL VII 30

7.1............................................................................................................................................ Documentaţia. 30

CAPITOLUL VIII 31

8.1...................................................................... Încheierea și desfacerea Contractului Individual de Muncă. 31

CAPITOLUL IX. 34

9.1...................................................................................................................................... Disciplina muncii 34

9.1.1.      Personal didactic şi didactic auxiliar: 34

9.1.2. Personal nedidactic: 34

CAPITOLUL X. 35

10.1. Serviciul în școală. 35

CAPITOLUL XI 36

11.1.Obligațiunile de bază ale angajaților intituției de învățământ 36

CAPITOLUL XII 37

12.1. Dispoziţii finale. 37

            

 

REGULAMENTUL   de ORDINE INTERNĂ   

a IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare”

 

CAPITOLUL I

1.1.Dispoziţii generale

Art.1(1) Activitatea Instituției Publice Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” este organizată şi se desfăşoară în baza prevederilor Codul Educației al Republicii Moldova, a Constituţiei RM 1994, Legea privind Drepturile Copilului №338 – XIII din 15.12.1994, a Strategiei „Educației - 2020” (aprobată prin HG №944 din 14.11.2014), a programului de dezvoltare a Educației inclusive în RM pentru anii 2011 – 2020 (aprobată prin HG №523 din 11.07.2011), a Metodologiei de Aplicare a Procedurii de organizare instituțională și de intervenție a lucrătorilor instituțiilor de învățământ preuniversitar în cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului (aprobată prin ordinul MECC №858 din 23.08.2013, a Regulamentului-tip de organizare şi funcţionare a instituţiilor de învăţământ primar și secundar general, ciclul I şi II  aprobat prin ordinul №235 din25.03.2016 și stabileşte modul de organizare şi funcţionare a liceului, precum şi pe baza deciziilor DÎTS  și a organelor administraţiei publice locale, etc.

(2) Respectarea regulamentului este obligatorie pentru personalul de conducere, didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii si părinții care vin în contact cu unitatea de învăţământ IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” or. Drochia, r-nul Drochia.

(3) Regulamentul este discutat la Consiliul Profesoral și aprobat de Consiliul de Administrație, cu participarea reprezentanţilor organizaţiei sindicale, părinților şi elevilor, angajaților liceului și cuprinde reglementări specifice condiţiilor concrete de desfăşurare a activitaţii în IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.

(4) Respectarea Regulamentului este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali ai acestora.

Art.2 IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” ca unitate de învăţământ preuniversitar este organizată și funcționează în baza legislației generale și speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM și a deciziilor DÎTS.

Art.3 În incinta unității de învățământ sunt interzise, potrivit legii, crearea și funcționarea oricăror formațiuni politice, organizarea și desfășurarea activităților de propagandă politică și prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele conviețuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică, psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.

Art.4 (1) Anul școlar începe la 1 septembrie și se încheie la 31 mai.

(2) Structura anului scolar, respectiv perioadele de desfășurare a cursurilor, a vacanțelor și a sesiunilor de examene sânt stabilite în baza ordinului MECC al RM.

(3) În situații obiective, ca de exemplu: epidemii, calamități naturale etc. cursurile școlare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

(4) Suspendarea cursurilor școlare se poate face la nivelul unității de învățământ, la cererea directorului, după consultarea sindicatelor și cu aprobarea DÎTS.

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei școlare până la sfârșitul semestrului, respectiv al anului școlar. Aceste măsuri se stabilesc prin decizia directorului.

Art.5 IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” dispune de sigiliu cu stema de Stat a Republicii Moldova, antet.

Art.6 Adresa juridică a liceului: Republica Moldova, r-nul Drochia, orașul Drochia,                    tel. 0(252)2-61-83, fax. 0(252)2-61-83, adresa electronică: ltstefancelmare@gmail.com.

 

CAPITOLUL II

 1. Organizarea unităţii de învăţământ

Art.7. Admiterea în IP Liceul Teoretic „Ștefan cel Mare” la treapta primară și gimnazială și liceală are loc în urma unei cereri scrise din partea părintelui/reprezentantului legal. Admiterea elevilor în clasa a X-a de liceu se face în baza rezultatelor obținute la concursul de admitere în învățământul liceal, organizat în temeiul Metodologiei de admitere a elevilor în învățământul liceal aprobat de MECC al RM.

Art.8 Cursurile se desfașoară într-un singur schimb. Ora de curs este de 45 de minute, dupa a doua oră de curs, se stabilește o pauză de 20 minute. În situații speciale și pe o perioadă determinată, durata orelor de curs și durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea DÎTS Drochia, la propunerea, bine fundamentată, a Consiliului Profesoral sau Consiliul de Administrație al unității de învățământ.

Art.9 În liceu se creează condiţii pentru asigurarea pregătirii opţionale a elevilor, ca parte integrantă a procesului de instruire, și sprijin acordat copiilor dotați ,mai puțin dotați.

 

 1. Structura anului şcolar în ciclul primar, gimnazial și liceal

Art.10 Structura anului școlar (durata semestrelor, numărul și durata vacațelor, perioada sesiunii de examene) sânt stabilite anual de MECC.

Art.11 Anul de studii în învăţământul general începe de la 1 septembrie. Conform                             articolului 22 din Codul Educaţiei, durata anului de studii este de 33 de săptămâni în învăţământul primar şi de 35 de săptămâni. pentru clasele a IX-a durata anului de studii este de 34 de săptămâni.

Art.12. În vederea pregătirii temeinice a examenelor de absolvire pentru elevii claselor a IX-a și a XII-a semestrul al doilea al anului şcolar se va încheia la 25 mai, începând cu 26 mai, se organizează activități de pregătire pentru examene.

Art.13 Pe parcursul anului de studii, elevii beneficiază de următoarele vacanţe: vacanţa de toamnă, vacanţa de iarnă, vacanţa de primăvară, vacanţa de paşti ,vacanţa de vară.

Art.14 Structura anului şcolar (durata semestrelor, vacanţelor, perioada evaluărilor) se stabileşte anual de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al R.Moldova

 

 1. Programul de activitate și orarul școlar

Art.15 (1) Activitatea liceului începe la ora  800, a cadrelor didactice la ora 810, iar a profesorului de serviciu la ora  800.

 (2) Activitatea şcolară începe la ora 830 şi se desfăşoară conform orarului:

lecția 1-a: 830 - 915  (pauza 10 minute)

lecția a 2-a: 925 - 1010  (pauza 15 minute)

lecția a 3-a:  1025 – 1110 (pauza 15 minute)

lecția a 4-a:1125 – 1210 (pauza 10 minute)

lecția a 5-a: 1220 -1305    (pauza 10 minute)

lecția a 6-a: 1315 – 1400 (pauza 5 minute)

lecția a 7-a: 1405 – 1450

Se interzice începutul orelor înainte de 830

Art.16 În elaborarea şi aprobarea orarului, directorul liceului poartă responsabilitate de respectarea Planului cadru, a cerinţelor igienico-pedagogice şi de normare.

Art.17 Conform Art.55 (pct.1) din Codul Educaţiei al RM, activitatea cadrelor  didactice se realizează într-un interval zilnic de 7 ore, respectiv 35 ore săptămânal și include: 

- activități de predare-învățare-evaluare

- activități de consiliere a copiilor, elevilor și părinților

- activități de mentorat și dirigenție

- activități de pregătire pentru realizarea procesului educațional.

Art.18 Administrației instituției și cadrelor didactice le revine reponsabilitatea de  a estima, în mod judicios, timpul temelor pentru acasă prin raportarea la sarcina de învățare, luându-se în considerare curba efortului zilnic și săptămânal, precum și alți factori individuali, conform prevederilor  Secțiunii II „Managementul temelor pentru acasă” a  Instrucțiunii metodice privind „Managementul temelor pentru acasă în învățământul primar, gimnazial și liceal”:

 • în ciclul primar, timpul alocat temelor pentru acasă nu va depăși 45-60 de minute zilnic pentru toți elevii claselor I - IV-a, volumul săptămânal al temelor pentru acasă nu va depăși 5 ore.
 • în ciclul gimnazial, în clasa a V-a, în primele două săptămâni de studiu nu se dau teme pentru acasă; timpul estimat, zilnic, pentru realizarea temei nu va depăși, pentru clasele V-VI-a – 1,5 ore; pentru clasele a VII-IX-a – 2 ore; volumul săptămânal al temelor pentru acasă  nu va depăși 7,5 ore pentru clasele a V-VI-a și 10 ore de lucru pentru clasele a VII-IX-a.
 • în ciclul liceal timpul estimat, zilnic, realizării temei pentru acasă nu va depăși 2,5 ore; volumul săptămânal nu va depăși 12,5 ore.

 Durata lecţiei este de 45 de minute. În clasa I, în luna septembrie durata lecţiei constituie 35 minute. După lecţia a II-a, se organizează o pauză de 15 de minute. Săptămâna de activitate este de 5 zile.

Art.18 Activităţile procesului de învăţământ organizate în afara orelor de curs a liceului, cercurile, activităţile cultural-artistice, sportive, ecologice etc.) se desfăşoară în afara orarului, cu excepţia celor incluse prin planul de învăţământ în norma didactică de predare.

Art.19 Este interzisă scoaterea elevilor de la ore pentru orice altfel de activităţi.

Art.20 Ordinea şi disciplina în liceu se asigură de conducerea instituției, profesorul de serviciu şi personalul didactic aflat în şcoală, cu sprijinul elevilor. Condiţiile de organizare şi desfăşurare a serviciului se precizează în regulament.

 

2.4.Activitatea instructiv-educativă

Art.21 Activitatea instructiv-educativă a liceului se desfăşoară conform obiectivelor educaţionale prioritare, concretizate în planurile de învăţământ, curriculumul-ul disciplinar, instrucţiunile metodice, ordinele, dispozițiile MECC, precizările DÎACR.

Art.22 Planul anual de activitate şi programele semestriale se discută şi se aprobă de consiliul profesoral. La finele fiecărui semestru şi la încheierea anului şcolar, Consiliul Profesoral totalizează activitatea instructiv-educativă a instituţiei pentru etapa şcolară anterioară şi stabileşte sarcinile pentru perioada următoare.

Art.23 Întreaga activitate didactică desfăşurată de profesori cu elevii la clasă, ca principala formă a sistemului instructiv-educativ din liceu, se realizează pe baza cunoaşterii temeinice şi respectării obligatorii a prevederilor planului de învăţământ, curriculumul-ui şcolar, instrucţiunilor metodice.

Art.24 Disciplinele obligatorii şi numărul de ore prevăzut pentru fiecare an de studiu sânt stabilite prin Planul-cadru aprobat de MECC şi nu sânt admise excluderea unor obiecte de studiu şi nici modificarea numărului de ore prevăzute pentru fiecare din acestea.

Art.25 Respectarea conţinutului programelor, parcurgerea integrală şi ritmică a materiei sânt obligatorii pentru întreg personalul didactic.

Art.26 Procesul instructiv-educativ se realizează prin lecţii, seminare, lucrări practice, de laborator, prin cercuri extracurs cu  elevii şi alte activităţi extraşcolare.

Art.27 Evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor elevilor se face ritmic, pe tot parcursul anului şcolar, în cadrul lecţiilor şi al celorlalte forme de activitate prin examinări orale şi scrise, activităţi practice şi de laborator şi se finalizează cu:

 • testare națională în clasa a IV-a
 • examene de absolvire a treptei gimnaziale – clasa a IX-a
 • examenul de absolvire a liceului (Bacalaureat) – clasa a XII-a

Art.28 Aprecierea cunoştinţelor şi competenţelor elevilor se face cu note de la "10" la "l". Nota "5" este notă minimă de promovare. Pentru clasele I-IV, aprecierea elevului se efectuează cu ajutorul calificativelor ,,foarte bine’’, ,,bine’’, ,,suficient’’, ,,insuficient’’.

Art.29 Media semestrială la fiecare obiect se calculează, în clasele V-XII-a, fără rotungire până la sutimi.

Art.30 Media anuală la fiecare disciplină se calculează, pe baza mediilor semestriale. Pentru elevii corigenţi sau amânaţi, media generală se calculează după promovarea examenelor de corigenţă sau amânate.

Art.31 Nota generală la examenul de absolvire se calculează până la sutimi, fără rotungire, în baza notelor obţinute la disciplinele de examene.

Art.32 Sânt promovaţi elevii care la sfîrşitul anului şcolar obţin la fiecare disciplină din planul de învăţământ al clasei respective cel puţin media anuală "5" şi susţin cu succes probele de evaluare semestriale/anuale, teze semestriale.

Art.33 Sânt declaraţi corigenţi elevii care la încheierea semestrului/anului şcolar obţin media sub "5" la cel puţin o disciplină şcolară inclusă în planul de învăţământ.

Art.34 Se consideră amânaţi semestrial sau anual elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară din următoarele motive:

 1. absentează motivat sau sânt scutiţi de frecvenţă de către directorul instituţiei de învăţământ pe perioada participării la festivaluri, concursuri şi competiţii sportive;
 2. absentează pe motiv de boală ori alt motiv;

Elevii amânaţi pe semestrul I îşi vor încheia situaţia şcolară timp de o lună de la încheierea acestuia. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi anual se va face într-o perioadă stabilită de conducerea instituţiei de învăţământ, dar nu mai târziu de începerea noului an de învăţământ.

Art.35 La sfârşitul anului şcolar profesorii încheie situaţia şcolară a elevilor. Consiliul profesoral consemnează prin proces-verbal situaţia şcolară a elevilor: "promovat", "corigent", "amânat’’.

 

CAPITOLUL III

3.1. Conducerea activităţii liceului. Organele administrative şi consultative. Personalul didactic

Art.36 În liceu funcţionează următoarele organe administrative şi consultative:

 1. Consiliul Profesoral al instituţiei de învăţământ;
 2. Consiliul de Administraţie;
 3. personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic
 4. directorul
 5. directorul-adjunct
 6. dirigintele
 7. Comisia Metodică a diriginţilor
 8. Comisiile Metodice;

3.2. Consiliul Profesoral

Art.37 Consiliul Profesoral al liceului, cu rol de decizie în domeniul instructiv-educativ, este format din personalul didactic de predare şi este prezidat de director. Secretarul Consiliului Profesoral este numit de director. Participarea personalului didactic la şedinţele Consiliului Profesoral este obligatorie.

Art.38  Consiliul Profesoral are următoarele atribuţii:

a) analizează şi dezbate raportul de evaluare internă privind calitatea educaţiei şi raportul general privind starea şi calitatea  învăţământului din unitatea şcolară;

b) dezbate, avizează şi propune Consiliului de Administraţie, spre aprobare, planul de dezvoltare a liceului;

c) dezbate şi aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate precum şi eventuale completări sau modificări ale acestora;

d) alege cadrele didactice care fac parte din Consiliul de Administraţie şi actualizează, dacă este cazul, componenţa acestuia;

e) aprobă componenţa nominală a Comisiilor Metodice din unitatea de învăţământ;

f) validează raportul privind situaţia şcolară semestrială şi anuală prezentată de fiecare profesor/diriginte, precum şi situaţia şcolară după încheierea sesiunii de amânări, diferenţe şi corigenţe;

g) numeşte Comisiile de cercetare a faptelor care constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul salariat al liceului, conform legislaţiei în vigoare;

h) stabileşte sancţiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, conform prevederilor legale în vigoare, ale prezentului regulament şi ale regulamentului de ordine internă;

i) decide asupra tipului de sancţiune disciplinară aplicată elevilor care săvârşesc abateri;

j) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi şi pentru personalul salariat al liceului, conform reglementărilor în vigoare;

k) validează oferta de discipline opţionale pentru anul şcolar în curs;

l) dezbate şi avizează regulamentul intern al unităţii de învăţământ, în şedinţă la care participă cel puţin 2/3 din personalul salariat al liceului;

m) dezbate, la solicitarea Ministerului Educaţiei, Culturii și Cercetării a Direcţiei Învăţământ sau din proprie iniţiativă, proiecte de legi sau de acte normative, care reglementează activitatea instructiv-educativă şi transmite Direcţiei Învăţământ propuneri de modificare sau de completare;

n) dezbate probleme legate de conţinutul sau organizarea activităţii instructiv-educative din liceu.

Art.39 Consiliul Profesoral se întruneşte în trei ședințe organizatorice (la începutul anului școlar, la sfârșitul semestrului I, la sfârșitul anului școlar), 2 ședințe tematice, 2 ședințe privind admiterea la teze, 1 ședință cu privire la aprobarea rapoartelor pentru atestarea cadrelor didactice și manageriale, 1 ședință cu privire la admiterea la examenele naționale de absolvire, 1 ședință cu privire la promovarea elevilor din clasele I-VIII-a și a X-XI-a. În cazuri excepţionale (primirea unor dispoziţii urgente, examinarea unor cazuri grave de indisciplină etc.), Consiliul Profesoral poate fi convocat de director sau la cererea cadrelor didactice în şedinţă extraordinară.

Art.40 Problemele abordate la Consiliul Profesoral sânt consemnate în registrul de procese verbale. Hotărârile Consiliului Profesoral sânt obligatorii pentru tot personalul didactic. În cazul în care hotărârile Consiliului Profesoral încalcă legislaţia şcolară, directorul are drept de veto, informând despre acest fapt Direcţia de Învăţământ.

3.3. Consiliul de Administraţie

Art.41 Consiliul de Administraţie al liceului este format din: director, un director adjunct, un reprezentant delegat de administrația publică din unitatea administrativ- teritorială de nivelul întâi în care se află instituția, trei reprezentanți ai părinților, delegați de adunarea generală a părinților, doi reprezentanți ai cadrelor didactice, delegați de Consiliul Profesoral, și un reprezentant al elevilor, delegat de consiliul elevilor din instituție.

Consiliul de Administraţie este condus de o altă persoană decât directorul instituției de învățământ, desemnată de membrii consiliului prin vot secret.

La ședințele consiliului de administrație pot participa reprezentanți ai societății civile și ai mediului de afaceri.

Consiliul de administrație funcționează în baza unui regulament – cadru aprobat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

Art.42 Consiliul de Administraţie are următoarele competențe:

 1. participă, prin reprezentanții săi, în comisia de concurs pentru desemnarea directorului instituției de învățământ;
 2. participă, prin reprezentanții săi, la evaluarea directorului instituției de învățământ
 3. avizează bugetul instituției;
 4. aprobă planul de dezvoltare al instituției;
 5. gestionează resursele financiare provenite din alte surse decât cele bugetare;
 6. aprobă componența școlară a planului – cadru la nivelul instituției;
 7. avizează normele de completare a claselor, numărul de clase și schema de încadrare a personalului din instituție.

Art.43 Consiliul de Administraţie se întruneşte lunar sau de câte ori consideră necesar directorul sau membrii acestuia.

3.4. Personalul didactic

Art.44 Angajarea personalului didactic în instituțiile de învățământ se face prin încheierea unui contract individual de muncă cu directorul instituției, conform legislației în vigoare.

Art.45 (1) Activitatea cadrelor didactice din învățământul general se realizează într-un ineterval zilnic de 7 ore, respectiv 35 de ore săptămânal.

 1. Atestarea cadrelor didactice, acordarea de grade didactice se va efectua conform Regulamentului în vigoare.

Art.46 Drepturile şi obligaţiile cadrelor didactice şi ale altor salariaţi din liceu sunt stabilite în Regulamentul de ordine internă a liceului, fișa postului și Contractul Individual de Muncă.

3.4.1. Personalul didactic de predare are următoarele obligaţii

Art.47 Personalul didactic de predare are următoarele obligaţii:

(1) Trebuie să prezinte calități morale, să fie apt din punct de vedere medical, capabil să relaționeze corespunzător cu elevii, părinții și colegii.

 1. Studiază planurile de învăţământ, programele analitice, manualele şcolare şi literatură de specialitate;
 2. Întocmeşte proiectarea didactică de lungă durată;
 3. Face proiecte didactice sau schiţe de proiect pentru lecţii;
 4. Realizează orele de predare la clasă;
 5. Asigură eficacitatea procesului instructiv-educativ;
 6. Stimulează activitatea independentă, iniţiativa, capacităţile creative ale elevului;
 7. Asigură securitatea vieţii şi sănătatea elevilor în cadrul lecţiilor şi activităţilor extraşcolare;
 8. Organizează şi desfăşoară concursurile şcolare;
 9. Participă obligatoriu la activităţile Comisiei Metodice, ale Consiliului Profesoral;
 10. Participă la şedinţele şi activităţile Consiliului de Administraţie când este solicitat;
 11. Organizează şi desfăşoară orele de dirigenţie;
 12. Organizează meditaţii şi consultaţii cu elevii la disciplina predată;
 13. Colaborează cu familia elevilor;
 14. Îşi îmbogăţeşte, în permanenţă, pregătirea în domeniul specialităţii, psihopedagogiei, metodicii predării disciplinei;
 15. Participă la activităţile de perfecţionare organizate în liceu şi în afara acestuia;
 16. Are obligația să sesizeze administraţia liceului, instituțiile publice de asistență socială/educațional specializate, Direcția de protecție a copilului, în legatură cu depistarea cazurilor de ANET al  copilului;
 17. Este obligat să prezinte, conform legii, rezultatele analizelor medicale solicitate, efectuate conform Legii, avizul pentru examenul clinic, eliberat de către medicul de familie, examenul pulmonar.
 18. Îşi onorează toate obligaţiile prevăzute în fişa postului.

3.4.2. Prevederi privind asigurarea protecţiei elevilor faţă de orice formă de violenţă.

Art.48 1. Angajaţii liceului care sânt martori sau deţin informaţie despre un act de abuz, neglijare, exploatare, trafic sânt obligaţi să intervină pentru a-l stopa sau să solicite ajutor în cazul în care nu pot interveni de sine stătător.

 1.  Angajaţii liceului sânt obligaţi să comunice imediat cazurile suspecte sau confirmate de abuz, neglijare, exploatare, trafic directorului instituţiei sau coordonatorului ANET. În lipsa acestora, în cazurile suspecte sau confirmate de abuz sexual, vătămări corporale, neglijare severă, forme grave ale abuzului psihologic, exploatare a copiilor, din partea altor copii, salariaţilor instituţiei, părinţilor şi altor persoane, angajaţii instituţiei sânt obligaţi să informeze imediat telefonic, iar timp de 24 de ore - să expedieze Fişa de sesizare asistentului social comunitar de la locul de trai al copilului.
 2. Cazurile de abuz şi neglijare sânt examinate în cadrul instituţiei de către Grupului de lucru (Comisia) intrașcolar, desemnat prin ordin.
 3. Persoanele (reprezentanţi ai diferitor servicii, persoane fizice, persoane oficiale etc.) care intră în instituţia de învăţământ pentru a comunica direct cu elevii sânt informate despre politica de protecţie a copilului, inclusiv a datelor cu caracter personal.
 4.  Părinţii/ reprezentanţi legali / îngrijitorii elevilor sânt informaţi despre activităţile în afara şcolii (concurs, festival, excursie etc.) la care iau parte elevii şi îşi oferă consimţământul în scris în această privinţă.
 5. Orice cadru didactic discută cu copii, individual și în grup, despre siguranța/ bunăstarea lor emoțională și fizică acasă/ în familie și în instituție, precum și în alte locuri frecventate de elevi.      

Se interzice:

 1. Afişarea, discutarea şi diseminarea datelor cu caracter personal ale elevilor şi familiilor acestora, inclusiv notele şi comportamentele problematice, în locurile publice şi persoanelor/ instituţiilor neautorizate;
 2.  Accesul copiilor şi persoanelor neautorizate la datele cu caracter personal ale elevilor, inclusiv registre, baza de date, dosare personale etc.;
 3. Implicarea elevilor în supravegherea spaţiilor instituţiei şi terenurilor aferente acesteia, în asigurarea ordinii şi disciplinei în timpul şi în afara orelor;
 4. Predarea disciplinelor şcolare, facilitarea activităţilor extraşcolare şi supravegherea elevilor de către alţi elevi, în lipsa cadrelor didactice, indiferent de motivul absenţei acestora;
 5. Desfăşurarea şedinţelor operative în timpul orelor şi a pauzelor dintre ore şi lăsarea elevilor fără supraveghere;
 6. Elevii să poarte în timpul orelor, în pauze şi activităţi extraşcolare, lucruri de preţ sau/şi obiecte care le pot dăuna sănătăţii şi securităţii personale şi ale altora;
 7. Aplicarea sancţiunilor care lezează demnitatea umană şi contravin prevederilor actelor în domeniul drepturilor omului/ copilului.

Art.49 Personalul didactic de predare și didactic auxiliar trebuie să păstreze confidențialitatea discuțiilor din Consiliul Profesoral / de Administrație / Comisii Metodice

3.4.3. Personalului didactic de predare îi este interzis:

Art.50 Personalului didactic de predare îi este interzis:

(1) să părăsească sala de clasă / sala de desfășurare a activitații / sala sau terenul de sport , în timpul desfășurării activităților didactice;

(2) să folosească telefonul mobil în timpul desfășurării activităților didactice;

(3) să elimine elevii din clasă/ sala de desfășurare a activității;

(4) să învoiască elevii din timpul activităților didactice pentru rezolvarea unor probleme personale, decât cu acordul scris al părinților;

(5) să vicieze ora de curs / activitatea didactică cu discuții care nu se referă la tematica activității didactice;

(6) să motiveze absențele elevilor cărora nu le este diriginte;

(7) îi este interzisă aplicarea de pedepse corporale, precum și agresarea verbală sau fizică a elevilor și/sau a colegilor.

Art.51 Personalul didactic de predare este obligat să se prezinte la serviciu cu 15 minute înaintea începerii activităților didactice de predare;

Art.52 Pentru rezolvarea unor probleme familiare deosebite/urgente, directorul unității de învățământ poate aproba învoirea pentru o zi a cadrelor didactice / didactice auxiliare /nedidactice pe baza unei cereri scrise. În asemenea situații, cadrele didactice au obligația de a-și asigura suplinirea tuturor activităților didactice cu cadre didactice de aceeași specializare sau alte specialități.

Art.53 În cazul unor îmbolnăviri ale cadrelor didactice de predare/ didactice auxiliare și nedidactice, acestea au obligația de a anunța directorul unității de învățământ. Cadrele didactice vor depune toate eforturile pentru a-și asigura suplinirea la activitățile didactice de bază.

3.4.4. Drepturile personalului didactic

Art.54 Drepturile personalului didactic:

(1) respectarea demnităţii profesorului;

(2) libertatea opiniei;

(3) asigurarea condiţiilor eficiente pentru desfăşurarea activităţii profesionale, pentru perfecţionarea permanentă;

(4) libertatea iniţiativei profesionale în realizarea obiectivelor educaţionale: alegerea tehnologiilor de predare, evaluarea performanţelor elevilor printr-un sistem validat şi potrivit conştiinţei proprii, utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, modernizarea procesului de învăţământ prin idei inovatoare, organizarea cu elevii a unor activităţi de cercetare ştiinţifică, înfiinţarea în liceu a unor laboratoare, cabinete, cenacluri, publicaţii etc., conform legii;

(5) participarea la organizarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ în liceu;

(6) dreptul de a participa la conducerea instituţiei de învăţământ;

(7) dreptul de a beneficia de înlesniri stabilite de regulamentul instituţiei de învăţământ, de legislaţia în vigoare;

(8) dreptul de a face parte din asociaţii şi organizaţii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internaţionale, precum şi din organizaţii politice legal constituite.

3.4.5. Recompense cadrelor didactice

Art.55 Recompense cadrelor didactice:

 1. evidenţiere  în faţa colegilor;
 2. evidenţiere în faţa Consiliului Profesoral;
 3. mulţumire scrisă, cu menţionarea faptelor deosebite pentru care cadrul didactic este evidenţiat;
 4. premii băneşti sau alte recompense materiale acordate de APL, agenţi economici sau sponsori;
 5.  diplome, diplome de merit;
 6. pentru succese în muncă, îndeplinirea exemplară a obligaţiunilor  de muncă, direcţia liceului aplică stimulări conform Codului Muncii.

 

3.5. Personalul auxiliar/nondidactic și tehnic (bibliotecar, asistent medical, paznic, bucătar, îngrijitor de încăperi, muncitor pentru deservirea clădirii)

Art.56 Trebuie să fie instruit /pregătit să aplice tehnici de comunicare care respectă demnitatea copiilor într-un limbaj accesibil acestora.

Trebuie să fie informat cu privire la responsabilitățile pe care le are referitor la identificarea, raportarea, intervenția în situațiile de violență observate în mediul educațional în timpul și după programul instituției, în activitățile curriculare și extracurriculare, inclusiv în spațiile aferente instituției.

Informează imediat directorul sau coordonatorul din instituție despre orice caz suspect sau confirmat de abuz, neglijare, exploatare sau trafic al copilului din partea semenilor sau a adulților.

Intervin pentru a stopa cazurile de abuz și neglijare a copilului sau solicită ajutor în cazul în care nu poate interveni de sine stătător.

Orice suspiciune legată de iminența producerii unei situații cu risc de maltratare a unui copil, produsă în incinta sau în afara instituției, trebuie discutată cu coordonatorul activităților în domeniu, pentru a intreprinde la timp acțiuni care vor contribui la limitatrea factorilor de risc și abordarea primelor semne astfel încât să fie evitată producerea abuzurilor.

Asigură supravegherea spațiilor instituției, de exemplu, la intrarea principală  a instituției sau pe etaje etc., în intervalul de timp 08.00 – 17.00.

Interzice intrarea persoanelor străine în instituție fără înregistrarea prealabilă în Registrul de evidență, conform art.97, art. 100 lit. e din Regulamentul – tip de organizare și funcționare a instituțiilor de învățământ primar și secundar.

 

3.6. Directorul

Art.57 Directorul este conducătorul liceului pe care îl reprezintă în relaţiile cu persoanele juridice şi fizice, inclusiv cu administraţia publică locală.

Art. 58  Numirea în funcţia de director se face (prin concurs, pe termen de 5 ani) în conformitate cu Legea Învăţământului şi Legea privind administraţia publică, de către Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării.

Art.59 Directorul:

 1. coordonează şi răspunde de întreaga activitate instructiv-educativă şi administrativă a liceului, precum şi de păstrarea şi utilizarea patrimoniului instituţiei de învăţământ;
 2. ia măsuri pentru asigurarea şi dezvoltarea bazei didactico-materiale a liceului, pentru organizarea şi funcţionarea cantinei;
 3. răspunde de aplicarea normelor privind protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor în instituţia de învăţământ.
 4.  reprezintă instituţia; 
 5.  emite ordine, semnează în numele instituţiei actele juridice emise de instituţie;
 6. angajează, evaluează, promovează şi eliberează din funcţie personalul instituţiei;
 7.  este responsabil de executarea bugetului instituţiei;
 8. elaborează schema de încadrare a personalului instituţiei;
 9. elaborează şi propune spre aprobare Consiliului de Administraţie componenta şcolară a curriculumului;
 10. elaborează normele de completare a claselor şi numărul de clase și schema de încadrare a personalului aprobate de autoritatea competentă;
 11. desemnează o persoană din rândul membrilor administrației instituției în calitate de coordonator al activităților de prevenire , identificare, raportare, referire și asistență în cazurile de abuz față de copii;  
 12. asigură elaborarea și implementarea acțiunilor de protecție a copilului prin oblivigativitatea sesizării cazurilor de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului;
 13. informează salariații despre prevederile Procedurii de organizare instituțională și de intervenție în cazurile de ANET la momentul angajării și la începutul fiecărui an școlar;
 14. pune la dispoziție salariaților fișe de sesizare, registre și asigură implementarea prezentei proceduri;
 15. organizează activități de informare a copiilor și părinților, îngrijitorilor, reprezentanților legali ai copiilor, membrilor comunității privind modul de sesizare a cazurilor suspecte de ANET și cadrul legal în domeniu;
 16. pune la dispoziția copiilor informații, mijloace și instrumente, inclusiv care asigură anonimatul, specifice vârstei și gradului de maturitate al acestora pentru raporta cazurile de abuz, negijare, exploatare, trafic din partea semenilor și din partea adulților;
 17. înregstrează sesizările cetățenilor referitor la cazurile suspecte de ANET (în lipsa coordonatorului);
 18. intervine și soluționează în cadrul instituției cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic al copilului (în lipsa coordonatorului).

Art.60 Directorul, conform legislaţiei în vigoare:

 1. reprezintă instituţia de învăţământ în toate organismele;
 2. emite ordine şi dispoziţii ce ţin de competenţa sa;
 3. repartizează bunurile şi resursele materiale;
 4. încheie contracte, deschide conturi bancare, eliberează procure, este ordonator de credite:
 5. completează rapoarte asupra activităţii liceului.

Art.61 Directorul liceului, în conformitate cu legislaţia în vigoare:

 1. numeşte şi eliberează din post personalul didactico-auxiliar, personalul tehnico-administrativ;
 2. stabileşte, de comun acord cu organizaţia sindicală, obligaţiile de serviciu ale personalului angajat.

Art.62 Directorul răspunde de completarea documentelor şcolare, de păstrarea lor în bune condiţii şi de eliberarea actelor de studii.

3.7. Directorul-adjunct

Art.63 Directorul-adjunct este numit (prin concurs, pe o perioadă de 5 ani) de către directorul instituţiei de învăţământ prin coordonare prealabilă cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, din rândul profesorilor cu grad didactic, experienţă pedagogică şi cu stagiul de predare de cel puţin 3 ani.

Art.64 Directorul-adjunct are următoarele atribuţii:

 1. poartă responsabilitate de organizarea optimă a procesului educaţional;
 2. întocmeşte orarul activităţilor educaţionale din gimnaziu;
 3. repartizează sarcinile didactice personalului de predare;
 4. controlează, prin asistenţe la ore, prin verificarea proiectelor didactice, modul de pregătire a cadrelor didactice pentru lecţii, calitatea procesului instructiv-educativ cu elevii;
 5. dirijează activitatea metodică /de evaluare a elevilor;
 6. asigură aplicarea planurilor de învăţământ şi a programelor şcolare;
 7. controlează ritmicitatea parcurgerii materiei la disciplinele de învăţământ;
 8. elaborează graficul probelor de evaluare semestriale/anuale, a probelor de corigenţă şi examinărilor elevilor  amânaţi la încheierea situaţiei şcolare, a concursurilor şcolare;
 9. efectuează activităţi de control şi evaluare a cadrelor didactice;
 10. coordonează activitatea Comisiilor Metodice;
 11. coordonează şi îndrumă activitatea de perfecţionare şi pregătire a personalului de predare valorificând la nivelul liceului forme şi activităţi de perfecţionare;
 12. coordonează activitățile de prevenire, identificare, raportare, referire și asitență în cazurile de abuz, neglijare, exploatare și trafic al copilului;
 13. examinează în cadrul instituției la ședința Grupului de lucru intrașcolar cazurile de abuz și neglijare.

3.8. Dirigintele

Art.65 Activitatea instructiv-educativă la fiecare clasă este coordonată de un diriginte numit de director.

Art.66 Dirigintele îndeplineşte următoarele sarcini:

 1. urmăreşte frecvenţa elevilor, cercetează cauzele absenţelor unor elevi şi ia măsurile corespunzătoare pentru îmbunătăţirea frecvenţei;
 2. analizează periodic situaţia şcolară a elevilor şi ia măsuri pentru mobilizarea acestora la îndeplinirea cu succes a îndatoririlor lor şcolare;
 3. ţine legătura cu toţi profesorii care predau la clasa pe care o conduce în vederea coordonării eforturilor pentru obţinerea unor rezultate optime în instruirea şi educarea elevilor;
 4. se preocupă de educaţia igienico-sanitară a elevilor;
 5. organizează şi conduce activitatea clasei, ţinând seama de problemele educative pe care le ridică viaţa, colectivul de elevi şi de sarcinile educative ale liceului;
 6. sprijină, împreună cu ceilalţi profesori, organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare;
 7. ţine legătură cu părinţii elevilor, îi informează despre rezultatele obţinute de elevi la învăţătură;
 8. calculează media generală a fiecărui elev, stabileşte clasificarea elevilor la sfîrşitul anului şcolar;
 9. completează catalogul clasei cu datele personale ale elevilor, alte formulare şi acte de şcolarizare;
 10. asigură realizarea şi respectarea prevederilor Regulamentului de asigurare a securităţii datelor cu  caracter personal, prelucrate de către MECC, în procesul de utilizare a Sistemului Informațional de Management în Educație (SIME) pentru şcolile  primare, gimnazii şi licee.
 11. informează Consiliul Pofesoral despre activitatea desfăşurată în clasa pe care o conduce;
 12. răspunde de baza materială a clasei pusă la dispoziţie;
 13. asigură conexiunea cu părinții elevilor, îi informează despre reușita academică, despre absențele nemotivate și despre comportamentul manifestat și alte forme de abatere de la prevederile Regulamentului instituției.
 14. organizează orele pentru disciplina Dezvoltarea personală și alte activități ce contribuie la dezvoltarea personalității elevului.

3.9. Comisia Metodică a diriginţilor

Art.67 Comisia Metodică a diriginţilor este constituită din diriginţii claselor I-IV-a, V-IX-a, X-XII-a.

Art.68 Comisia metodică a diriginţilor are următoarele atribuţii:

 1. dezbate probleme privind structura, şi conţinutul pentru disciplina Dezvoltarea personală, specifice ciclului din învățământul secundar general;
 2. analizează activitatea educativă organizată cu elevii în clasă, în afara clasei şi a liceului;
 3. organizează schimburi de experienţă;
 4. orientează colectivul didactic al liceului în direcţia stabilirii unor cerinţe educative unice faţă de elevi.

3.10. Comisia Metodică

Art.69 Comisia Metodică se constituie din profesori care predau aceeaşi disciplină de învăţământ sau din personal didactic cu specialităţi înrudite.

Art.70 Şeful Comisiei Metodice este numit de directorul liceului, de regulă, cu consultarea membrilor ei.

Art.71 Şeful de Comisie Metodică, împreună cu colegii de specialitate, este obligat ca la prima şedinţă dinaintea începerii anului şcolar să analizeze conţinutul programei de învăţământ la disciplina respectivă, repartizarea conţinutului pe capitole, subcapitole şi teme, punând un accent deosebit pe cunoaşterea şi găsirea modalităţilor corecte de realizare a obiectivelor generale şi specifice ale programei şi pe cunoaşterea, însuşirea şi adaptarea la specificul liceului, al fiecărei clase, a precizărilor orientative de ordin metodic.

Art.72 Comisia Metodică are următoarele atribuţii:

 1. elaborează propunerile pentru oferta educaţională a unităţii de învăţământ şi strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităţi, resurse materiale şi umane, curriculum la decizia şcolii;

b) elaborează programe de activităţi semestriale şi anuale;

c) consiliază cadrele didactice, în procesul de elaborare a proiectării didactice şi a planificărilor semestriale;

d) elaborează instrumentele de evaluare şi notare;

e) analizează periodic performanţele şcolare ale elevilor;

g) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă şi modul în care se realizează evaluarea elevilor;

f) organizează şi răspunde de desfăşurarea recapitulărilor finale;

g) organizează activităţi de pregătire specială a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare;

h) şeful de Comisiei stabileşte atribuţiile fiecărui membru al Comisiei Metodice;

 1. şeful de Comisie Metodică evaluează activitatea fiecărui membru al Comisiei Metodice şi propune consiliului de administraţie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport bine documentat;

 j) organizează activităţi de formare continuă – acţiuni specifice instituţiei de învăţământ, lecţii demonstrative, schimburi de experienţă etc.;

k) şeful de comisie sau un membru desemnat de acesta efectuează  asistenţe la lecţiile personalului didactic de predare din cadrul catedrei, cu precădere la tinerii specealişti noi veniţi în instituţia de învăţământ;

l) elaborează informări, semestrial şi la cererea directorului, asupra activităţii catedrei/Comisiei Metodice, pe care le prezintă în Consiliul Profesoral

 

CAPITOLUL IV

4.1. Dispoziţii generale / Părinţii

Art.73 (1) Părinții/tutorii legali au dreptul și obligația de a colabora cu unitatea de învățămînt, învederea realizării obiectivelor educaționale.

(2) Părinții/tutorii legali ai elevilor au obligația, cel puțin o dată pe lună să se prezinte la școală și să discute în cadru organizat sau în timpul consultațiilor pedagogice, cu dirigintele clasei pentru a cunoaște evoluția copilului (situația la învățătură și purtare, frecvența).

(3) Părintele, tutorele legal instituit sau susținătorul legal sunt obligați, conform legii, să asigure frecvența școlară a elevului în învățământul obligatoriu.

(4) Părinţii au dreptul să asiste la ore doar în cadrul desfășurării saptămânii „ușilor deschise” preconizate de către administrația liceului.

Art.74 Responsabilitatea menţinerii unei relaţii permanente cu părinţii îi revine direcţiei şcolii, şefilor Comisiilor Metodice şi tuturor cadrelor didactice desemnate de instituţie în acest scop.

4.2. Parteneriat educațional

Art.75 Părinţii elevilor sunt chemaţi să se implice în activităţile organizate de şcoală, să facă propuneri pentru îmbunătăţirea calităţii educaţiei copiilor lor.

CAPITOLUL V

 1. Elevii

Art.76. 1. Orice persoană care este înscrisă în unitatea de învățământ și participă la activitățile organizate de aceasta are calitatea de elev;

 1. Înscrierea elevilor în clasa I-a se face în baza Metodologiei de înscriere a copiilor în clasa I şi a orarului prevăzut de către aceasta.

Art. 77. 1. Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor și prin participarea la toate activitățile existente în programul liceului;

 1.  Evidența prezenței elevilor se face la fiecare oră de curs de către învățător/ profesor, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absență.
 2.  Absențele datorate îmbolnăvirii elevilor sau altor cazuri de forță majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.
 3.  Motivarea absențelor se efectuează pe baza următoarelor acte:
           a) adeverința eliberată de medicul de familie;
           b) adeverință sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară pentru perioada în care elevul a fost internat în spital;
           c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului adresa

Ultima actualizare a acestei paginii: 2021-02-21, 11:51

Autentificare
Mi-am uitat parola
Caută
Calendar
Mai
2024
LMaMiJVSD
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Noutăți postate pe 14 Mai 2024

1. O poezie de Ziua Mondială a Poeziei!

15
16
17
Noutăți postate pe 17 Mai 2024

1. Toată școala citește o carte!

18
19
20
21
22
23
24
Noutăți postate pe 24 Mai 2024

1. „O călătorie în timp și istorie!”

25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Idei & Propuneri
Vă rugăm să așteptați.